داوران

ضمن تشکر از پذیرش داوری مقاله‌، خواهشمند است در ارزیابی به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-پس از پذیرش داوری، مقاله از «بخش مقالات جدید» به بخش «مقالات در حال داوری» منتقل می‌شود.

2-با کلیک بر روی کد مقاله در بخش «مقالات در حال داوری»، در صفحه‌ی جدید، فرم ارزیابی و اطلاعات مقاله به نمایش در خواهد آمد. این صفحه شامل دو بخش کلی می‌باشد:

 الف-امکانات داور

-        فرم ارزیابی: با کلیک بر روی آن، 10 پرسش5 گزینه‌ای به نمایش در می‌آید. لطفاً به پرسش‌ها پاسخ دهید.

-        توضیحات داور برای دبیر: در این قسمت نکاتی که به نظرتان باید دبیر دوفصلنامه از آن مطلع باشد، قید کنید.

-        توضیحات داور برای نویسنده: در این قسمت نکاتی که به نظرتان نویسنده باید به آن توجه کند، مطرح کنید.

-        ارسال فایل: در صورتی که در مقاله کامنت‌هایی را گذاشته اید، فایل مقاله را از این طریق ارسال کنید.

-        نظر نهایی داور: مهمترین بخش ارزیابی، این بخش است که در آن نظر کلی خویش را با انتخاب یکی از 5 گزینه‌ی ذیل ابراز می دارید:

  • قابل پذیرش
  • بازنگری کلی
  • بازنگری جزئی
  • غیرقابل پذیرش
  • نمی‌توانم داوری کن

    پس از انتخاب، یکی از گزینه‌های فوق، نوار «ارسال نتیجه داوری به دبیر» را کلیک کنید. با انجام این کار، ضمن پایان یافتن داوری، مقاله از بخش «مقاله‌های در حال داوری»،‌ به بخش «مقاله‌های داوری شده» منتقل می‌شود.

ب-مشخصات مقاله

-        شامل عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژگان مقاله است.

-        در انتهای صفحه در قسمت «فایل‌های مرتبط» به مقاله، می‌توانید فایل اصلی مقاله را دانلود کنید.