اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه‌ی دین و ارتباطات، نشریه‌ای است متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) که اهداف و چشم‌انداز‌های آن را در «توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه های وحیانی و معارف و علوم اسلامی و همچنین تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظام‌های معرفتی بر پایه‌ی تعالیم اسلام، گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته‌ای بین علوم اسلامی و علوم انسانی / اجتماعی و ارائه‌ی دستاوردهای آن و ترویج مکتب اهل بیت (ع)» (به استناد بیانیه‌ی رسالت دانشگاه)، در حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات سر لوحه‌ی کار خویش قرار داده است. این دوفصلنامه در جهت تحقق اهداف و چشم‌انداز‌های فوق، اصول و سیاست‌های ذیل را پیگیری خواهد نمود:

  1. تلاش جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد میان‌رشته‌ای معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
  2. تلاش جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی در جهت تولید علم بومی و پاسخگویی به مسائل جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات
  3. تلاش جهت انتشار مقالات با رویکرد انتقادی در حوزه های مرتبط
  4. تلاش در جهت ایجاد فضای هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات