دوره و شماره: دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1400، صفحه 367-1 
4. رابطه سواد رسانه‌ای با میزان پذیرش شایعات در بین مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

صفحه 126-94

10.30497/rc.2021.75912

امیر عباس تقی پور؛ محمودرضا محمدطاهری؛ محمد سلطانی‌فر


5. تعریف و واکاوی مفهوم سواد فضای مجازی و نسبت سواد رسانه‌ای با آن

صفحه 157-127

10.30497/rc.2021.75913

عبدالکریم خیامی؛ علی آزادی احمدآبادی؛ سعید فتحعلی