دوره و شماره: دوره 28، شماره 59 - شماره پیاپی 1، دین و ارتباطات، شهریور 1400، صفحه 404-1 
12. مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

صفحه 330-305

10.30497/rc.2021.75821

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ حمید پارسانیا؛ علی اصغر اسلامی تنها