دوره و شماره: دوره 27، شماره 58، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1399 
8. جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

صفحه 267-295

10.30497/rc.2021.75645

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد