دوره و شماره: دوره 27، شماره 57، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1399 
4. گفت‌وگوی امام موسی صدر از منظر اخلاق ارتباطی

صفحه 145-188

10.30497/rc.2020.75518

فاطمه حاجی هاشم؛ معصومه اسمعیلی؛ غلامرضا زکیانی؛ محمد عسگری


5. زمینه‌ها و نقش سیاست‌های دولت در توسعه خلاقیت فرهنگی ایران عصر صفویه

صفحه 189-228

10.30497/rc.2020.75519

محمدمحسن حسن پور؛ محمدهادی همایون؛ احمد پاکتچی؛ محمود جمال‌الدین زنجانی