دوره و شماره: دوره 26، شماره 55، شهریور 1398 
11. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

صفحه 303-334

10.30497/rc.2019.2562

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی