دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 47، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-200 
6. رسانه و دین‌داری در میان جوانان

صفحه 145-177

10.30497/rc.2015.1736

شراره مهدی زاده؛ فاطمه زارع غیاث آبادی