دوره و شماره: دوره 20، شماره 44، دین و فرهنگ و ارتباطات، اسفند 1392، صفحه 1-208 
بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 45-71

10.30497/rc.2014.1551

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی