دوره و شماره: دوره 20، شماره 43، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-204 
6. نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

صفحه 167-193

10.30497/rc.2013.1506

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی