دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-232