دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-240 
5. تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

صفحه 129-155

10.30497/rc.2013.1302

نعمت الله کرم‌اللهی؛ مجید مبینی‌مقدس