بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی بایسته­های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم است. شایعه، حقیقتی برخاسته از ارتباطات رسمی و غیررسمی است. این پدیده، مشتمل بر گزاره تأییدنشده­ای است که از فردی به دیگری منتقل می­شود، اغلب برخاسته از گمان اشخاص بوده یا بر دلیل محکم استوار نیست و ممکن است خلاف واقع باشد. بنابراین مواجهه­ای مطلوب می­طلبد. پرسش اصلی پژوهش آن است که بایسته­های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ روش پژوهش، تحلیل مضمون استقرایی است که طی آن داده‌های لازم از قرآن کریم جمع‌آوری و مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر شناسایی شد. مهمترین یافته­ها در مواجهه با شایعات عبارت‌اند از: پیشگیری از نشر اخبار انحرافی، حصول یقین در اقدامات بنیادین، جلوگیری از ضرر احتمالی، شفافیت موضع در برابر انحرافات، هوشیاری نسبت به مظاهر فریب، حفظ حرمت­ها و پیوندها، برخورد مقتدرانه با عوامل تهدید و...؛ مهمترین یافته­ها در ایجاد شایعات نیز عبارت‌اند از: اجتناب از تضییع حقوق دیگران، رعایت صداقت گفتاری، صیانت از شایعات. براساس بررسی یافته­ها، بایسته­ها به‌مقتضای جایگاه­های مواجهه پیشینی، مواجهه پسینی و ایجاد، ضروری تلقی می­شوند. برخی بایسته­ها در شرایط ویژه ضرورت یافته و دسته دیگر بین بعضی موقعیت­ها مشترک­اند. همچنین در مواجهه با شایعات، اطلاع از صدق یا کذب شایعه و در ایجاد شایعات، ماهیت واقعی یا غیرواقعی آن، در تعیین بایسته­ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rumors management requirements in organizational relationships; From the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Akram Goodarzi 1
  • Mona Afzali qadi 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Education and Educational Sciences, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Islamic Education and Educational Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the needs of rumor management in organizational relationships from the perspective of the Holy Quran. Gossip is a fact of formal and informal communication. This phenomenon includes an unapproved proposition that is passed from one person to another, It often arises from people's suspicions, or is not based on solid evidence And it may be untrue, so it requires a favorable confrontation. The main question of the research is what are the requirements of rumor management in organizational relations from the perspective of the Holy Quran? The research method is inductive theme analysis during which the necessary data from the Holy Quran were collected and the basic, organizing and comprehensive themes were identified. The most important findings in the face of rumors are: preventing the publication of deviant news, ensuring certainty in fundamental actions, preventing possible harm, transparency of the position against deviations, awareness of the manifestations of deception, maintaining sanctities and links, dealing authoritatively with Threat factors and ...;The most important findings in creating rumors are: avoiding the violation of the rights of others, observing honesty of speech, protection from rumors. Based on the findings, the requirements are considered necessary due to the positions of a priori exposure, posterior exposure and creation. Some requirements are necessary in special circumstances and others are common to some situations. Also, in the face of rumors, knowing the truth or falsity of a rumor and in creating rumors, its true or unreal nature, is effective in determining the requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumors
  • Essentials
  • communications
  • Management
  • Prophets
  • Holy Quran