معرفت‌یابی بنیان‌های نظری سواد رسانه‌ای بومی در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چکیده

این مقاله با رویکردی مفهومی نظری نگاشته شده است. روش آن کتابخانه‌ای و بررسی مفاهیم آن نیز با استفاده از تحلیل فلسفی صورت گرفته است. هدف مقاله امکان‌سنجی و چیستی تولید ادبیات بومی درزمینه سواد رسانه‌ای بر اساس تولید علوم انسانی اسلامی است. در این مقاله سه سؤال مطرح شده است: 1) تولید سواد رسانه‌ای بومی از منظر هستی‌شناسی و فلسفه علم دارای چه جایگاهی است؟ 2) شناخت‌شناسی تولید ادبیات بومی سواد رسانه‌ای به مفهوم عام مسئله از چه خاستگاهی ریشه می‌گیرد؟ 3) معرفت‌شناسی تولید ادبیات بومی سواد رسانه‌ای در ایران چه ساختارهای نظریه‌ای را باید مراعات و طی کند تا به سرمنزل مقصود برسد؟ نتایج نشان می‌دهد رویکرد بومی در تولید ادبیات نظری سواد رسانه‌ای دارای ماهیتی رئال است و ازنظر هستی‌شناسی علمی، قابلیت آفرینش دارد. همچنین ریشه‌های معرفتی و بنیان‌های فکری جوامع درمجموع، مسیر نوع سواد رسانه‌ای بومی در جوامع مختلف را تعیین می‌کند و می‌تواند نقطه عزیمتی برای تولید ادبیات بومی برای سواد رسانه‌ای باشد و درنهایت برای تعیین چارچوب نظری درزمینه تولید ادبیات بومی سواد رسانه‌ای در ایران می‌توان با عنایت به غلبه تفکر اسلامی و منشأ معرفتی دینی در ایران، از رویکردهای انسان‌شناسانه اسلامی در دو شعبه پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد) و هستی‌شناسی معرفت اسلامی، بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the theoretical foundations of indigenous media literacy in Iran

نویسنده [English]

  • Dawood Agharafii
Assistant Professor, Department of Islamology and Iranology, National Archives and Library Organization
چکیده [English]

This article is written with a conceptual / theoretical approach. Its library method and study of its concepts has also been done using philosophical analysis. The purpose of this article is to assess the feasibility and nature of producing native literature in the field of media literacy based on the production of Islamic humanities. This article raises three questions: 1. what is the position of native media literacy in terms of ontology and philosophy of science? 2. What is the origin of the epistemology of the production of indigenous literature? Media literacy in the general sense of the problem? 3. Epistemology of the production of indigenous literature Media literacy in Iran What theoretical structures should be observed and followed in order to reach the destination?. The results show that the indigenous approach in the production of theoretical literature on media literacy is of a real nature, and in terms of scientific ontology, it has the ability to create. Also, the epistemological roots and intellectual foundations of societies as a whole determine the path of the type of literacy of indigenous media in different societies. And it can be a starting point for producing native literature for media literacy. And finally to determine the theoretical framework in the field of media literacy in vernacular literature can be overcome with regard to Islamic thought and religious knowledge originating in Iran, Anthropological approaches in the two branches of the Islamic jurisprudential paradigm of religious knowledge (iPod) and Islamic knowledge ontology be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology of science
  • Epistemology
  • Humanities
  • localization of knowledge
  • Media Literacy
  • Islamic anthropology