تقابل فرهنگی و دینی محتوای برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای با اصول سبک ‌زندگی تغذیه‌ای ایرانی-اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون رسانه‌ها موجب تحولات سبک‌زندگی جوامع شده است. سبک‌زندگی ایرانی- اسلامی نیز خارج از این موضوع نیست. غذا یکی از مصادیق فرهنگ است که می‌تواند ارزش‌های فرهنگی و دینی را جابه‌جا کند. در این بین برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای نقش مهمی در ارائه باورها و ارزش‌های سبک‌زندگی دارند و یکی از روش‌های انتقال فرهنگی آنها استفاده از غذا و برنامه‌های غذایی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی وضعیت محتوای برنامه‌های تغذیه‌ای ماهواره‌ای از نظر سبک‌زندگی ایرانی- اسلامی است. روش تحقیق از نوع کیفی است. در این مطالعه برنامه "بفرمایید شام" شبکه "من و تو" به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. استخراج داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها با استفاده از روش مایرینگ انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای مورد نظر این مطالعه، مقوله‌ها و زیرمقوله‌های آنها در رابطه با سبک‌ تغذیه‌ای ایرانی- اسلامی مشخص شد. یافته‌ها نشان داد محتوای ارائه شده در برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای در تقابل و مغایرت با اصول سبک‌زندگی ایرانی- اسلامی است. از موارد یافت شده می‌توان به "حذف، مخالفت یا بی‌اعتنایی به مفاهیم مذهبی"، "تغذیه ناسالم"، "سرو غیرایرانی غذا"، "اسراف"، "تجمل‌گرایی"، "لذت‌گرایی" و "فرهنگ فردگرایی" اشاره داشت. از آنجایی که شیوه تغذیه می‌تواند باعث تغییر در تفکر، عادات و ارزش‌های جوامع و یا تغییر ارزش‌های مذهبی می‌شود، رسانه‌ها نقش پررنگی را در هدایت سبک‌زندگی تغذیه‌ای جوامع ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural and religious confrontation of the content of satellite food programs with the principles of Iranian- Islamic food lifestyle

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Hasanian 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Abdolreza Sobhani 3
1 PhD student, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University,
2 Assistant Professor Faculty of Media management, south Tehran branch, Islamic Azad Univerity
3 Assistant Professor Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing expansion of the media has led to changes in the lifestyles of societies. Iranian-Islamic lifestyle is not out of the question.Food is one of the examples of culture that can transfer cultural and religious values.In the meantime, satellite food programs play an important role in presenting beliefs and values ​​of lifestyle, and one of the methods of their cultural transmission is the use of food and food programs.The purpose of this study is to investigate the status of the content of satellite nutrition programs in terms of Iranian-Islamic lifestyle.The research method is qualitative. In this study, the "Come to Dinner" program of "Me and You" network has been examined as an example.Data were extracted, analyzed and interpreted using the myering method.After analyzing the satellite diets of this study, their categories and subcategories in relation to the Iranian-Islamic diet were identified.The findings showed that the content presented in satellite food programs is in conflict with the principles of Iranian-Islamic lifestyle.Among the findings are "omission, opposition or disregard for religious concepts", "unhealthy nutrition", "serving non-Iranian food", "extravagance", "luxury", "hedonism" and "culture". "Individualism," he noted.Because nutrition can change the thinking, habits and values ​​of societies or change religious values, the media play an important role in guiding the nutritional lifestyle of societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • television
  • Media
  • Culture
  • Iranian-Islamic lifestyle