مطالعه تطبیقی ارتباط درون فردی در دیدگاه‌های دنا وکیت و فیض کاشانی (مورد بررسی کتاب‌های ارتباطات درون فردی؛ صداها و ذهن‌های متفاوت و المحجه البیضاء)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

چکیده

ارتباط درون فردی یکی از سطوح اصلی ارتباطات است که بر اساس آن‌یک فرد هم فرستنده پیام و هم گیرنده آن است. در تحقیق حاضر باهدف شناخت ارتباط درون فردی در دیدگاه‌های دو اندیشمند مطرح در این حوزه، دنا وکیت و فیض کاشانی این مسئله که چیستی ارتباط درون فردی در اندیشه دنا وکیت به‌عنوان اندیشمند غربی حوزه ارتباطات و فیض کاشانی به‌عنوان اندیشمند اسلامی اخلاق فردی چیست و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در نظرات آن‌ها وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر در مرحله جمع‌آوری داده‌ها با روش اسنادی یا کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است و در مرحله بررسی، تفسیر و تحلیل داده‌ها از روش تطبیقی استفاده‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در اندیشه وکیت اصل صحبت از ارتباط درون فردی تعمدی و آگاهانه بررسی خود یا نفس فی‌نفسه نیست بلکه بحث از ارتباط درون فردی برای نیل به شخصیت بهتر و برقراری ارتباط‌های بعدی و یا تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌هاست. درحالی‌که در اندیشه فیض کاشانی ارتباط درون فردی بر توانایی فرد در شکست دادن نفس برای بهبود شخصیت دلالت دارد. در تحقیق پیشرو به این نتیجه رسیده شده است که تفاوت اساسی ارتباط درون فردی نزد وکیت و فیض کاشانی در نوع نگاه آن‌هاست به‌طوری‌که اولی ارتباط درون فردی را در چارچوب فرد - جامعه و دومی در چارچوب خدا - فرد - جامعه در نظر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Intrapersonal Communication in the Views of Dona Vocate and Faiz Kashani (Reviewing the Books, Intrapersonal Communication, Different Voices and Minds, Al-Muhaja Al-Bayda)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soheilsarv 1
  • mahdi mohsenianrad 2

1 PhD in Social Welfare, Allameh Tabatabai University

2 Professor of the Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication, Imam Sadegh University

چکیده [English]

 Intrapersonal communication is one of the main levels of communication whereby a person is both the sender and the recipient of the message. In the present study, the purpose of understanding the intrapersonal communication between the views of two scholars in this field, Dona Vocate and Feyz Kashani, is what the intrapersonal communication in Dona Vocate as a Western thinker in the field of communication and Feyz Kashani as an Islamic scholar of personal ethics. What are the similarities and differences in their views have been examined. The present study was carried out in the data collection stage by documentary or library method and in the review، interpretation and analysis phase the comparative method were used. The findings of this study show that in Vocate's theory the principle is not to speak of intentional and conscious introspective communication of self or of the soul itself, but of intra-individual communication to achieve a better personality and to make subsequent decisions or decisions about them. In Feyz Kashani's thought, however, the Intrapersonal communication implies one's ability to defeat one's self to improve one's personality. In the present study it has been concluded that the fundamental difference between "intrapersonal communication" with Vocate and Feyz Kashani is in their type of view. So that the former considers "intrapersonal communication" in the context of the individual-society and the latter in the context of God-individual-society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrapersonal communication
  • Calculate the self
  • self-talk
  • Inner speech
  • interrelation
  • Dona Vocate
  • Faiz Kashani
ابن‌سینا، حسین ابن عبدالله (1333). النجاة، به‌ کوشش‌ محی‌الدین‌ صبری‌ کردی‌. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ابن‌سینا، حسین ابن عبدالله (1403). اشارات و التنبیهات. قم: دفتر نشر الکتاب.
استراس، آنسلم، جولیت کوربین (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها (بیوک محمدى، مترجم). تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگى (نشر اصلی اثر 1990).
اکبری، مظاهر (1390). ارتباط درون فردی در منابع اسلامی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(2)، 157-180.
ایجی، میرسیدشریف (1325). شرح المواقف (جلد 7). قم: الشریف الرضی.
حسامی فر، عبدالرزاق (1385). ماهیت نفس در کلام اسلامی، اندیشه دینی، 13(22) ، 113-134.
دکارت، رنه (1369). تأملات در فلسفه اولی (احمد احمدی، مترجم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی (نشر اصلی اثر 1641).
دکارت، رنه (1377). گفتار در روش (محمدعلی فروغی، مترجم). تهران: البرز (نشر اصلی اثر 1631).
رازی، فخرالدین (1410). التفسیر الکبیر. بیروت: دارالکتب العربی.
ریترز، جورج (1386). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (محسن ثلاثی، مترجم). چاپ دوازدهم، تهران: علمی (نشر اصلی اثر 1992).
صدر، محمدباقر (1403). الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، محمدباقر (1417). اقتصادنا. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی.
صدرالدین شیرازی، محمد (1999). الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة (جلد 8). بیروت: دار احیاء التراث الغریی.
عاملی، زین‌الدین بن علی (1410). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (جلد 2). م: انتشارات داوری.
غزالی، ابو حامد (1370). مقاصد الفلاسفه. قم: منشورات الشریف الرضی.
فراهیدی، خلیل بن احمد، (1410). کتاب العین (جلد ‌7). قم: انتشارات هجرت.
کوزر، لوئیس (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی (محسن ثلاثی، مترجم). چاپ پنجم، تهران: علمی (نشر اصلی اثر 1971).
کاشانی، محسن (1372). راه روشن ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء (جلد 5 و 8). (عبدالعلی صاحبی، مترجم). چاپ اول. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی (نشر اصلی اثر 1382 ق).
کانت، امانوئل (1367). تمهیدات برای هر مابعدالطبیعه آینده (غلامعلی حدادعادل، مترجم). تهران: نشر دانشگاهی (نشر اصلی اثر 1783).
کانت، امانوئل (1398). نقد عقل محض (بهروز نظری، مترجم) چ پنجم. تهران: ققنوس (نشر اصلی اثر 1781).
طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام (جلد ‌6 باب المرابطة فی‌سبیل‌الله). تهران: دار الکتب الاسلامیه.، تهران.
محسنیان‌راد، مهدی (1369). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش.
محمدرضایی، محمد (1386). نفس انسان موجودی ناشناخته بررسی دیدگاه کانت درباره نفس، قبسات، 4(44) ، 71-86.
مساعد، علی؛ منطقی، محسن (1391). ارتباط درون فردی از منظر اسلام، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(4) ، 105-130
مصباح یزدی، محمدتقی (1377). چکیده اخلاق در قرآن (جلد 1 و 2). به قلم علی شیروانی. قم: دارالفکر.
Engleberg, Isan & Wynn, Dianna R (2008). The challenge of communication, New York: Pearson.
Pearson, July c. g nelson & paull e & titsworth, Scott (2010). Hmuman communication, 4th Ed, New York: MCgrw-Hill.
Trenholm & Sarah & Jensen & Arthur (2008). Interpersonal Communication (6th Ed). NewYork: Oxford university press.
Vocate, Donna R (2009). Intrapersonal Communication: Different Voices Different Minds, New York: Psychology Press.
1. Ibn Sina, Hussein Ibn Abdullah (1333). Alnajah. Tehran: Tehran University Press.
2. Ibn Sina, Hussein Ibn Abdullah (1403). Al-isharat wa al-tanbihat. Qom: Elcetab Publishing Office.
3. Strauss, Anselm, Juliet Corbin (2006). Principles of Qualitative Research Methodology: Grounded Theory, Procedures and Practices (Buick Mohammed, Translator). Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies (original publication 1990).
4. Akbari, Mazaher (2011). Intrapersonal Communication in Islamic Resources, Islam and Managerial Research, 1 (2), 157-180.
5. Eiji, Mir seyed Sharif (1325). Description of the Prophecy (Vol. 7). Qom: Al-Sharif al-Razi.
6. Hesami Far, Abdul Razzaq (2006). The Nature of the Self in Islamic Theology, Religious Thought, 13 (22), 113-134.
7. Descartes, Rene (1369). Reflections on Early Philosophy (Ahmad Ahmadi, Translator). Tehran: University Publishing Center (original publication 1641).
8. Descartes, Rene (1377). Speech in Method (Mohammad Ali Foroughi, Translator). Tehran: Alborz (original publication of 1631).
9. Razi, Fakhr al-Din (1410). The Interpretation of al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutb al-Arabi.
10. Reuters, George (2007). Contemporary Theory of Sociology (Mohsen Solasi, Translator). Twelfth Edition, Tehran: Scientific (original publication 1992).
11. Sadroddin Shirazi, Mohammad (1999). Transcendent Al-Hikimi the four al-Asfar (Vol. 8). Beirut: Taliban revitalizes Al-Gharri.
12. Sadr, Muhammad Baqir (1417). Iqtisaduna Our Economist. Mashhad: Islamic Advertising Office.
13. Sadr, Muhammad Baqir (1403). Al-Fawwat al-Wahhadah and al-Wahdah ahlol al-Bayt. Beirut: Dar al-A'mar Newspapers.
14. Ghazali, Abu Hamed (1370). Philosophical intentions. Qom: Al-Sharif al-Razi Charter.
15. Kozer, Louis (1373). The Life and Thoughts of the Sociologists of the Year (Mohsen Salasi, Translator). Fifth Edition, Tehran: Scientific (Original Publication 1971).
16. Kashani, Mohsen (1993). The clear way of translating the book al-Mahjah al-Bada'a fi tahzib Al-Ahya (vols. 5 and 8). (Abdul Ali Sahabi, Translator). First Edition. Mashhad: Astan Qods Razavi Printing & Publishing Institute (original publication 2003).
17. Kant, Emanuel (1367). Arrangements for any future metaphysics (Gholam Ali Haddad Adel, Translator). Tehran: University Publication (original publication of 1783).
18. Kant, Emanuel (1398). Critique of Pure Reason (Behrouz Nazari, Translator) Ch Fifth. Tehran: Phoenix (Original Publication 1781).
19. Mohsenian Rad, Mehdi (1989). Communication. Tehran: Soroush.
20. Mohammad Rezaie, Mohammad (2007). The Human Ego of the Unknown Being Examining Kant's View of the Self, Qibes, 4 (44), 71-86.
21. Favorable, Ali; Logical, Mohsen (2012). Intrapersonal Communication from the Perspective of Islam, Islam, and Management Research, 1 (4), 105-130
22. Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (1998). Ethics in the Qur'an (Volumes 1 and 2). By Ali Shiravani. Qom: Dar al-Fakr.
23. Ameli, Zayn al-Din ibn Ali (1410). AL-Rozato Al-bahia Fi Sharhe Al-Lomato Al-Dameshghiah
  (Vol. 2). Qom: Davari Publications.
24. Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1410). Al-Ain Book (Vol. 7). Qom: Hijrat Publications.
25. Tusi, Muhammad ibn Hassan (1407). Tahdhib al-Ahkam (Volume 16 of Bab al-Marbatah for the sake of God). Tehran: Islamic Library.