هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ()

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مقاله با این مقدمه که در آینده‌ای نه چندان دور، تحولات سخت‌افزاری ارتباطات و توسعه ابزارهای نوین ارتباطی، بشریت را وارد دوره جدیدی از مواجهه ادیان با یکدیگر خواهد نمود، بر این نکته تأکید نموده که در آن شرایط، وابستگان به هر یک از سه دین ابراهیمی فرصت خواهند یافت که بدون واسطه به شناخت بیشتر کتب مقدس یکدیگر بپردازند. متعاقباً این سؤال را مطرح کرده‌ که‌ گزاره‌های هنجاری مربوط به پیامبران در سه کتاب مقدس چیست و‌ از این نظر، چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی در آن‌ها وجود دارد؟ سپس به تعریف مفهومی «پیامبر» و «هنجار» پرداخته و دلایلی را مطرح کرده تا نشان دهد احتمالاً «هنجار» در کتب مقدس، تفاوت‌هایی با هنجار در ادبیات جامعه‌شناسی دارد. سپس برای دستیابی به پاسخ سؤالات مقاله، به یک روش تحقیق تلفیقی در تحلیل محتوا روی آورده و با کمک نرم‌افزار، گزاره‌های هنجاری موجود در آیات تورات، انجیل و قرآن را استخراج و موضوع را در هفت دسته به شرح زیر در هر سه کتاب دنبال و مشابهت‌ها و تفاوت‌‌ها را تبیین کرده است؛ 1- بایدها و نبایدها در رابطه ما و پیامبران به‌طور عام، 2- بایدها و نبایدها در رابطه ما و حضرت ابراهیم (7)، 3- بایدها و نبایدها در رابطه ما و حضرت موسی (7)، 4- بایدها و نبایدها در رابطه ما و حضرت عیسی (7)، 5- بایدها و نبایدها در رابطه ما و حضرت محمد (6)، 6- بایدها و نبایدها در رابطه ما و سایر پیامبران و 7- بایدها و نبایدها در نگرش ما به معجزات پیامبران. در انتها با کمک محاسبة ضریب همبستگی فی، تقارن مضامین هفتگانه را استخراج و مدل‌های حاصل از آن را ارائه کرده است.
       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Norms Connected to Prophets in Three Holy Scriptures

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohsenian Rad 1
  • Mohammad Hadi Homayoon 2

1 Professor of Islamic Education and Culture and Communication University of Imam Sadiq University

2 Associate Professor of Islamic Education and Culture and Communication University of Imam Sadiq University

چکیده [English]

The article starts with this notion that in the near future the development of communication hardware and instruments will push humanity to a new phase of bringing religions face to face with each other. Then it is emphasized that each of the three major Abrahamic religions will be given an opportunity to know about each other’s holy books without any mediators. Furthermore, this question is raised about the normative propositions of each of the prophets in the three scriptures, and the kind of existing similarities and differences. A conceptual definition of prophet and norm comes next and reasons have been offered to show that the notion of norm as described in the Holy Books is probably different from the one offered by sociology literature. Finally, to find answers to the questions, an eclectic research method for content analysis was adopted. Then with the help of a suitable software the normative propositions existing in The Old and New Testaments and the Quran were extracted and the research subject was categorized in 7 groups and the similarities and differences were explained as follows: 1- Dos and don’ts in our relation with the prophets in general 2- Dos and don’ts in our relation with Abraham 3- Dos and don’ts in our relation with Moses 4- Dos and don’ts in our relation with Jesus 5- Dos and don’ts in our relation with the Prophet Muhammad (p.b.u.h.) 6- Dos and don’ts in our relation with other prophets 7- Dos and don’ts in our view of the prophets’ miracles. At the end, with the help of Phi coefficient, the converging seven themes have been extracted and the resulting models have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norms
  • Prophets
  • the Quran
  • the Old Testament
  • the New Testament
‌قرآن کریم (‌بی‌تا) ترجمه طاهره صفارزاده. تهران: انتشارات پارس کتاب.
‌قرآن مجید ( بی تا) ترجمه محمد مهدی فولادوند. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی
آبرکرامبی، نیکلاس و استفن هیل، برایان، اس ترنر (1367)، فرهنگ جامعه‌شناسی. ترجمه حسن پویان، تهران: انتشارات چاپخش.
[انجیل] عهد جدید (1901)، کتاب عهد جدید، یعنی انجیل مقدس خداوند و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح که از زیان اصلی یونانی ترجمه شده است. چاپ لندن
انجیل شریف‌ (1986)، ترجمه فارسی. مترجم انجمن کتاب مقدس. چاپ چهارم. تهران: انجمن‌ کتاب مقدس و چاپخانه گلشن.
‌[تورات] کتاب تورا مقدس (1364)، ترجمه ماشاء ا.. رحمان پورداود و موسی زرگر، تهران: شرکت چاپ و انتشارات علمی.
‌[تورات] کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید (1383)، ترجمه فاضل خان همدانی‌، ویلیام گلن و هنری مرتن، تهران: انتشارات اساطیر.
‌حسینی دشتی، سید مصطفی (1385) معارف و معاریف: دائره المعارف جامع اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی آرایه.
‌رفیع پور، فرامرز (1385)، آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
‌گلد، جولیس و ویلیام ل. کولب (1384)، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: انتشارات مازیار
گیدنز، آنتونی (1377)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
محسنیان راد، مهدی (1389)، کتاب راهنمای نرم‌افزار ام. آر. پی (‌ویژه تحقیقات کمی و کیفی در حوزه علوم اجتماعی – علوم انسانی). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری.
‌معین، محمد (1364) فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر.
Americana (1990) The Encyclopedia Americana. Int. Edition, Vol 22, USA: Erolier Incorporated.
Christensen, L. B. & Johnson, B. (2004) Educational Research : Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches : USA . 2nd edition .
Esterberg, Kristin  G. (2002) Qualitative Methods in Social Research. Boston: McGraw-Hill
Ferguson, Everette (1990) Encyclopedia of Early Christianity. Chicago & London: St James Press.
Ferrante, Joan (2008) Sociology: A Global Perspective. United States: Thomson.
Holliday, Adrian (2002) Doing and Writing Qualitative Research.London: Sage.
Lacoste, Jean Yves (2005) Encyclopedia of Christian Theology. Vol 8, New York & London: Routledge.
Wigoder, Geoffrey & Sekbach, Fern & Wiseberg, Hillel (1996) Encyclopaedia Judaica. Vol 13, Israel: Keter Publishing House Jerusalem Ltd.