مطالعه رابطه هویت ملی و نوع نام‌گذاری موالید در شهر شیراز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز ( نویسنده مسئول)

2 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه و هدف: پرسش از «هویت» افراد و ملت­ها یکی از دغدغه­های فکری بشر در طول تاریخ به شمار می­رفته استدر واقع انسان­ها از دیرباز به دنبال تعریف و بازشناسی ملتشان، قبیله­شان، قومشان، خودشان و... بوده­اند آن‌ها در این مسیر بین خود و دیگران تمایز ایجاد می­کردند، یکی از مسائلی که میل بروز و ظهور هویت طلبی انسان­ها می­باشد، تأکید بر انتخاب نام برای فرزندانشان است انسان‌ها همواره در تلاش‌اند تا در جهت اثبات خود، و حفظ موقعیتشان، به انحای مختلف به ابراز خود و ویژگی­هایشان بپردازند انتخاب نام محملی برای نشان دادن هویت فرد بوده و وی افتخارات و آمال خود را در این فرآیند به منصه ظهور می­رساند و به دنبال برآورده کردن آن‌هاست.
مواد و روش­ها: جامعه آماری این تحقیق افراد دارای فرزند شهر شیراز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با ضریب خطای 4 درصد و در سطح اطمینان 95 درصد 420 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری این تحقیق خوشه­ای تصادفی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری و به‌وسیله نرم‌افزار spss (رگرسیون تک متغیره) به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداختیم.
نتایج: بررسیداده‌های تحقیق نشان داد هویت ملی 8/14 درصد از شهروندان شیرازی در حد بالا، 2/66 درصد در حد متوسط و حدود 19 درصد نیز در سطح پایین بوده است. آزمون همبستگیآنووا نشان می‌دهد میان هویت ملی و نام‌گذاری موالید ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتیجه رگرسیون لجستیک تک متغیره نشان داد هویت ملی می‌تواند 6 درصد احتمال نام‌گذاری مذهبی در موالید را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق و اثبات رابطه معنی‌دار بین هویت ملی و نام‌گذاری موالید، به‌صورت خلاصه این مطالعه نشان داد که اگر بتوانیم هویت ملی افراد را بالا ببریم احتمال انتخاب اسامی مذهبی و ملی برای موالید افزایش می‌یابد و این نیازمند توجه نهادهای فرهنگی و آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relation between National Identity and Naming Newborns in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mansoor Tabiee 1
  • Majeed Movahed 2
  • Samira Malmir 3
چکیده [English]

Questions about individuals' and nations' identity have been one of the humanity's concerns in history. In fact, humans have always been after a definition and recognition of their nations, tribes, ethnicities, and their own selves. They have also differentiated between themselves and others. A sign of this tendency to seek their own identity has been their preoccupation with selecting names for their children. Humans are in a perpetual need for proving themselves and maintaining their positions in any way through expressing their characteristics. Name selection is a way to realize one's dreams and honors, hence proving one's identity.
The statistical population of the research is those with children in Shiraz and the sampling (420 individuals) was done according to Cochran formula with 4% variable error and 95% trust level. Cluster random sampling was used with  the data gathered by questionnaires, and the analysis was done with spss software (univariate regression).
The results show the national identity of 14.8% of Shirazis at high level, 66.2% at average level, and 19% at low level. ANOVA correlation test shows there is a meaningful relation between national identity and naming the newborns. Also the result of univariate logistic regression shows that national identity can increase the possibility of selecting religious names for babies by 6%.
The conclusion is that if we increase individuals' national identity, the possibility of selecting religious and national names for babes also goes higher, and this requires the attention of cultural and educational institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national identity
  • naming babes
  • national identity theories
  • Shiraz