تحلیل رابطه اعتیاد اینترنتی با هویت فرهنگی نوجوانان؛ موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراب آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشیار مردم‌شناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

با گسترش دسترسی به اینترنت و استفاده فزاینده‌ای که نوجوانان و جوانان از انواع مطالب و محتوای این فناوری اطلاعاتی و ارتباطی می‌نمایند، هویت فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل‌شده است. بدین لحاظ پژوهش حاضر، رابطه اعتیاد اینترنتی با هویت فرهنگی دانش‌آموزان را موردمطالعه قرار می‌دهد. نوشتار حاضر به‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراب صورت گرفته و حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 300 نفر برآورد شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اعتیاد‌ به اینترنت در بین دانش‌آموزان جامعه آماری شروع‌شده و همچنین همبستگی معنادار و معکوسی بین اعتیاد اینترنتی و هویت فرهنگی در بین دانش‌آموزان وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش اعتیاد اینترنتی، هویت فرهنگی دانش‌آموزان کاهش پیدا می‌کند. سایر یافته‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد که بین دین‌داری و اعتیاد اینترنتی همبستگی معکوسی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر آن است که حدود 20 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relation between Internet Addiction and Adolescents' Cultural Identity; Case Study: Secondary School Students at Sarab, East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Pouyan ehyayi 1
  • Arman Ahmadi 2
  • Azar Golizadeh 3
چکیده [English]

With the expansion of the internet access worldwide and the increasing use of its various contents by adolescents, cultural identity has become a major concern as regards social and national integrity. The subject of this thesis is, therefore, to study the relation between internet addiction and cultural identity. This is a survey research using multistage cluster sampling among secondary students in Sarab province and the sample volume has been estimated to be around 300 people based on Cochran formula. The results show that the statistical population has undergone an addiction to the internet and there is a meaningful but inverse correlation between this addiction and students' cultural identity. In other words, with the increase of internet addiction, students' cultural identity is weakened. It is also shown that there is an inverse correlation between religiosity and internet addiction. Also multivariate regression analysis indicates that about 20% of dependant variable changes are explained by the research independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • cultural identity
  • Religiosity
  • Sarab province students