آسیب‌شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی و غیردولتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

فساد اداری معضلی چالش‌برانگیز در جوامع است که در زمینة مبارزه با آنرویکردهای انضباطی- اجتماعی و پیشگیرانه مطرح است. دراین‌میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه می‌تواند هزینه‌‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش دهد و تبعات کمتری را متوجه دولت‌‌ها نماید. فرهنگ به‌عنوان مهم‌ترین عامل در رویکرد پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای را در ارتقای سلامت اداری ایفا نماید. این تحقیق با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری صورت پذیرفته و برای بررسی، شاخص‌‌های فرهنگی ارزش‌‌های جاری، ساختار فرهنگی سازمان و فرهنگ منابع انسانی مطالعه شده است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایشی (زمینه‌یابی) انجام می‌شود. جامعه آماری، ادارات دولتی و غیردولتی شهرستان تهران ونمونه این پژوهش، دو سازمان دولتی و دو سازمان غیردولتی می‌باشند که روی هم 697 نمونه به روش غیراحتمالی و سرشماری انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که هم در سازمان‌‌های دولتی و هم در سازمان‌‌های خصوصی، فرهنگ سازمانی در جهت ارتقای سلامت نظام اداری مؤثر بوده و داستان‌‌ها و الگوهای سازمانی، قوی‌ترین مؤلفه و ارزش‌‌های سنتی، ضعیف‌ترین مؤلفه فرهنگی در کاهش فساد اداری بوده‌اند. کارکنان سازمان‌های غیردولتی نقش فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری را در مقایسه با کارکنان سازمان‌های دولتی قوی‌تر ارزیابی کرده‌اند. میان نقش مؤلفه‌‌ها در کاهش فساد اداری از دیدگاه زنان و مردان و همچنین، با میزان تحصیلات رابطة معناداری مشاهده نگردیده است.  در نهایت راهکارهای فرهنگی مانند تأکید بر ارزش‌‌های سنتی و اخلاقی، مدیریت مشارکتی و مواردی از این قبیل پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boosting Administrative Integrity of State and Public Organizations; A Cultural Pathology

نویسندگان [English]

  • Ali Rbee\'i 1
  • Minoo Bigdeli 2
1 Associate Professor, Department of Management of Media and Communication, Payam Noor University
2 M.A. Student of Management, Payam Noor Tehran University
چکیده [English]

Administrative corruption is a challenging issue that has necessitated some preventive social and disciplinary measures. In fact, preventive approaches can reduce social, political and economic costs and negative consequences. Among these, culture can play a significant and effective role in boosting administrative integrity. This research has been done to examine the role of administrative culture in reducing administrative corruption by considering the cultural indexes of current values, the administrative cultural structure and human resources' culture.
The research is, as it concerns its objective, of an applied type, and qualitatively and methodically a descriptive one which has used a survey analysis. The statistical society is the state and public administrations of Tehran with a total of 697 statistical sampling.
The results show that in both state and public administrations, the administrative culture has been effective in boosting administrative integrity. Among the factors, tales and administrative patterns have acted as the strongest, and traditional values have acted as the weakest cultural causes of reducing administrative corruption. The public administrations' personnel have considered the element of administrative culture to be more effective in reducing corruption as compared with state administrative personnel.
No meaningful relation has been observed between male and female views or their educational background and the attitudes adopted towards how to reduce administrative corruption. The article finally proposes some cultural guidelines such as emphasizing moral and traditional values and shared management to solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative integrity
  • administrative culture
  • administrative corruption