درآمدی بر ادبیات مهدویت و اجزای آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد

چکیده

مکتب‌های ادبی غربی نتوانسته‌اند به‌صورت مستمر و پایدار مورد توجه و پیروی ادبا و شعرا قرار گیرند، چه غالباً بدون ویژگی‌های اصیل انسانی- اخلاقی بوده‌اند. اصل مترقی مهدویت، باور اصیل مذهب شیعه و غایت بعثت همة انبیای الهی در راستای تحقق وعدة الهی مبنی بر حاکمیت دین حق و رهایی نوع بشر از جهل، ظلم و کفر است و طرح نظریة ادبیات مهدویت می‌تواند در سایة این باور مترقی شیعه، همة انسان‌ها را در همة زمان‌ها و مکان‌ها زیر پرچم عدالت، ایمان، برابری و یکتاپرستی جمع کند. ادبیات صرفاً برای ادبیات بودن یا به‌دلیل لذت هنری- وجدانی، ارزشی ندارد بلکه ادبیات برای انسان است و انسان به دنبال سعادت. سنت‌های ادبی همچون عناصر ادبیات، انواع، مضامین و فنون ادبی این قابلیت را دارند که در قالب نظریة ادبیات مهدویت به کار گرفته شوند و زمینة سعادت و خوشبختی همة انسان‌ها را در سراسر جهان فراهم سازند. این مقاله در پی آن است که نظریة مترقی ادبیات مهدویت و عناصر، فنون و مضامین آن را مورد طرح و بسط قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Mahdaviat Literature and its Components

نویسنده [English]

  • Kazem Azimi

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Azad University

چکیده [English]

Western literary schools have failed to attract the attention of poets and men of letters for long due to their lacking in genuine human and ethical quality. Launching Mahdaviat theory of literature deriving from Shiite sublime belief in the Savior, can gather all humans from all time and place under the banner of justice, faith, equality and monotheism. Literature is not to be considered as an end in itself, but as a means for human's ultimate bliss. Literary elements such as genres, themes and techniques have the potential to be employed within the framework of Mahdaviat in order to lead humanity worldwide to happiness. The article is to elaborate on Mahdaviat literary theory and discuss the above-mentioned elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature
  • literary elements
  • Islamic literature
  • Mahdaviat literature