دوفصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (FIQH) - اهداف و چشم انداز